اخبار اسلایدی
اولویت های پژوهشی انجمن اهدای عضو ایران
 عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 1/7/1398 در خصوص اهمیت اهدای عضو و ضرورت آشنایی با روند اهدای عضو و شناسایی افراد دچار مرگ مغزی،  آیین نامه طرح‌های تحقیقاتی و اولویت‌های پژوهشی انجمن اهدای عضو ایرانیان در آدرس www.ehda.center قابل دسترسی می باشد.