اخبار
کمیته تخصصی ثبت اختراعات، نوآوری ها و مالکیت معنوی در حوزه پزشکی و سلامت در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.
نظر به اهمیت ثبت اختراعات و ابداعات در حوزه پزشکی و سلامت در ایران و با توجه به اجرایی شدن IP Hub Project توسط سازمان ملل در ایران، ایجاد واحدی در وزارت بهداشت به منظور شناسایی اختراعات و نوآوری های پزشکی و هدایت و حمایت آنان برای ثبت در سازمان های ذیربط داخلی و موسسات بین المللی ضروری است. به همین منظور مقدمات فراهم شده دفتر توسعه فناوری سلامت، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع اقدام به تشکیل "کمیته تخصصی ثبت اختراعات، نوآوری ها و مالکیت معنوی در حوزه پزشکی و سلامت" نموده است. 
در این راستا، فناوران دارای دستاورد با ارزش ثبت بین المللی و داخلی می توانند تقاضاهای خود را به دفتر توسعه فناوری سلامت ارسال نمایند. 
اطلاعات بیشتر در خصوص کمیته و نحوه تماس مستقیم و فعالیت های آن  تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر روی سامانه دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع بارگذاری خواهد شد.